Ekologiskt, vad är det?

Ekologiskt, Luomu

Allt kött vi producerar är officiellt övervakat och godkänt ekologiskt kött, alltså ekocertifierat.
Det betyder att gårdens produktion, både växtodling och djurproduktion, ingår i ekokontrollen vilket innebär en årlig granskning då det säkerställs att ekoreglerna följs.
De för oss viktigaste särdragen i ekoproduktion är odling utan bekämpningsmedel och konstgödsel, djurens rörelsefrihet och möjlighet till artspecifikt beteende samt upprätthållande av markens bördighet och naturens mångfald genom bland annat mångsidig växtföljd.
Djuren utfodras endas med ekologiskt foder från den egna gården och våra ekologiska samarbetsgårdar i närregionen. Bara mineraler och vitaminer kommer utifrån gården, självklart också de ekogodkända.

EU:s ekoregler gäller för alla jordbruksprodukter men också för vattenbruksprodukter och jäst. De täcker varje steg i produktionen, från jord till bord. EU:s ekoregler omfattar inte produkter från jakt och fiske. Vilda växter ingår förutsatt att växternas livsmiljö respekteras.
Här hittar ni en kort sammanfattning av EU:s ekoregler: Europeiska kommissionen – Ekologisk produktion och ekoprodukter

————————–

Ekologisk produktion är en hållbar helhet (info nedan direkt från den pågående landsomfattande ekokampanjen: Ekologiskt. Det är ett bra märke.):

När du väljer ekologiskt, tar du ställning för det goda! Utgångspunkten för ekologisk produktion är att ta hänsyn till natur, människor och djur. Det är en helhet som sträcker sig från åkern till maten på din tallrik.  

Dom grundläggande principerna för ekologisk produktion är hållbar användning av naturtillgångarna.  Dessutom erbjuder ekologiska metoder lösningar på många av mänsklighetens utmaningar, som t ex markförstörelse och minskad biologisk mångfald. Den ekologiska bonden tar hand om jordmånen, vilket motverkar erosion och gör jordmånen tåligare mot extrema omständigheter som t ex torka eller kraftig nederbörd. Även våra vattendrag mår bra av att näringen cirkulerar effektivt och att man inte använder kemiska bekämpningsmedel. 

Pollinerare, fjärilar och fåglar trivs på den ekologiska åkern
Fjärilar, fåglar, underjordiskt liv – allt detta finns på ekogårdarna. Dom ekologiska metoderna gör att miljön blir gynnsam för många arter. Växtrikets mångfald och betesmarkerna lockar till sig insekter, och efter dom följer fåglar som äter insekter. En god jordmån och användningen av organisk gödsel ökar mångfalden i underjorden.

Mångsidigt växelbruk med baljväxter som binder kväve samt organisk gödsel, såsom stallgödsel och annan återanvändbar gödsel bjuder på en utmärkt matsäck för dom som bor i underjorden – maskar, mikrober och mycorrhizae. Dom är viktiga medarbetare till den ekologiska bonden och dom ser till så att jordmånen håller sig frisk och bördig. Ofta säger man att den ekologiska odlaren inte gödslar växterna utan ger jorden näring.

Forskare runt hela världen är oroliga över att insekterna och fåglarna minskar i allt snabbare takt.  En liknande utveckling har noterats också i Finland: t ex pollinerare, ortolansparvar och svalor har minskat.  Metoderna inom den ekologiska odlingen, såsom mångsidigt växelbruk och att det inte används kemiska bekämpningsmedel, främjar mångfalden på många olika sätt och bjuder på en naturlig livsmiljö för många utrotningshotade arter.

Ekologisk produktion är strängt övervakad
Tänk om det fanns en märkning på förpackningen som talade om att den mat du köper är tillverkad med hänsyn till miljö och biologisk mångfald, jordmånen och djurens välbefinnande? EU:s ekomärke eller EU-lövet är ett märke som talar om att produkten är ekologisk.

När livsmedel är ekomärkta vet du vad du äter, eftersom ekomärket garanterar att produktionen är ekologisk hela vägen från åkern till den färdiga produkten. Alla ekologiska bönder, odlare och producenter binder sig att följa ekologiska bestämmelser och undergå ekologisk kontroll.

I Finland övervakas den ekologiska produktionen av myndigheterna, som kontrollerar alla ekologiska gårdar och företag minst en gång om året. Endast gårdar och företag som klarat granskningen har rätt att sälja sina produkter som ekologiska och använda ekomärket.

Ekomärket kan alltså inte användas hur som helst. Ekologisk produktion omfattas av EU:s lagstiftning och kraven är desamma i hela EU-området.  Även ekologiska produkter utanför EU måste uppfylla kriterierna om företaget vill använda sig av EU:s ekomärke eller EU-lövet.  

I och med ekomärkning måste man också alltid tala om produktens ursprung. Reglerna är strikta: produkten får anges vara producerad i Finland om minst 98 % av jordbruksprodukterna som använts som råvaror är av inhemskt ursprung.

Kossor och får går ute och betar.
Har du nån gång sett när kor får komma ut på grönbete? Det är ren glädje! Många ekodjur vistas ute också på vintern, men alla får vara ute åtminstone från juni till september. 
Att beta är för nötkreatur och får det naturliga sättet att äta och vara sociala och röra på sig. När dom betar vilar dom, idisslar och sköter om sin kropp, får D-vitamin från solen och frisk luft.

Till exempel en ko som är ute på bete går flera kilometer om dagen, medan en ko i en inhägnad går mindre än en kilometer.  Att gå på bete främjar djurens muskulatur och förhindrar effektivt olika slags krämpor.  

Nötkreatur och får är flockdjur, som vill ha sällskap av sina artfränder. Särskilt för nötkreatur är det viktigt med hierarki, och ute på bete får alla en egen plats och slipper trängas mot sin vilja. Det är en orsak till att djur som går och betar är mindre stressade.  

Ekodjuren och deras gräs och foder får växa utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Med hjälp av ekologiska metoder hålls marken i gott skick, näringen cirkulerar och koldioxiden binds till åkern. 

Läs mer om ekologisk produktion och vad det innebär på kampanjens hemsida(texten ovan är ihopplockad från kampanjens hemsida och alltså direkt kopierad därifrån): https://luomumerkki.fi/sv/hemsida/

På Projekt EkoNu’s hemsida finns också mycket info om ekoproduktion, både för producent och konsument. Till den hemsidan kommer ni här: www.ekonu.fi

Bilder från kampanjen Ekologiskt. Det är ett bra märke: